• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

อบรมให้ความรู้กับหน่วยงาน และชุมชน อื่นๆ ประจำปี 2562

1. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ณ เทศบาลกันตวจระมวล วันที่ 26 มกราคม 2562

2. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ วันที่ 12 มีนาคม 2562

3. เป็นวิทยากรโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

4. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย(อัคคีภัย)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562

5. เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562

6. เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ เทศบาลกันตวจระมวล วันที่ 10 กันยายน 2562

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์