• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

อบรมให้ความรู้กับหน่วยงาน และชุมชน อื่นๆ ประจำปี 2563

1. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น
ณ หน่วยเก็บวัตถุระเบิด วันที่ 4 สิงหาคม 2563

2. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
ณ เทศบาลกันตวจระมวล วันที่ 16 สิงหาคม 2563

3. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร วันที่ 21 สิงหาคม 2563

4. เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด วันที่ 21 กันยายน 2563

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์