• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

อบรมให้ความรู้กับหน่วยงาน และชุมชน อื่นๆ ประจำปี 2564

1. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์ตำบลบ้านพลวง

 

2. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
ณ บ้านทำนบ ต.กันตวจระมวล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
จัดโดย….เทศบาลกันตวจระมวล

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์