• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

อบรมให้ความรู้กับหน่วยงาน และชุมชน อื่นๆ ประจำปี 2561

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วันที่ 26 มกราคม 2561

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนในพื้นที่ ต.ตาเบา วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม อปพร.น้อย
ณ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

5. ให้ความรู้โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.
ณ เทศบาลกันตวจระมวล วันที่ 9 สิงหาคม 2561

6. ให้ความรู้โครงการฝึกอบรมกู้ภัยน้อย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด วันที่ 20 สิงหาคม 2561

7. ให้ความรู้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด วันที่ 31 สิงหาคม 2561

8. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยและการป้องกันภัย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ วันที่ 7 กันยายน 2561

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์