• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยง

คำสั่งบริหารความเสี่ยง

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์