• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

แผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต.บ้านพลวง

แผนบริหารความเสี่ยง

 

คำสั่งบริหารความเสี่ยง

 

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์