• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

ในพื้นที่ตำบลบ้านพลวง และผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลบ้านพลวง

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์