• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ดำเนินการโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564
ณ ค่าย ตชด.214 อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
4 เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์