• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ สถานบันลูกโลกสีเขียว และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.กทม.

ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรม ณ สถาบันลูกโลกสีเขียว

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. กทม.

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์