• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2565
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
– เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือให้พร้อมรับกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น
– เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– เพื่อระดมความร่วมมือในการป้องกันภัยจากประชาชนในพื้นที่
– เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชุมชน หมู่บ้าน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องภัยต่างๆ
– เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนบ้านปังเม็ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพลวง
การดำเนินเรียบร้อยด้วยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์