• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ส่วนราชการ

นายวินิจ วิญญูธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจินตนา แก่นดี

นักพัฒนาชุมชน

พ.จ.อ.วัชรินทร์ กมุติรา

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกาญจนา ทรงนาค

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกีรติกร กล่อมจิต

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวลักขณา ลัดดาไสว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวชมพู่ ตุ้มวัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติ เพลินพร้อม

พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

นายวิเชียร ดอกศรีจันทร์

ยาม

นายอาคม อะโน

พนักงานตกแต่งสวน

นางเกศรา โสนาพูน

ภารโรง

นายบุญธร ที่อุปมา

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายชำนาญ ประไว

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายนิติกร ชิงชนะ

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายสิทธิพล ลายสนธิ์

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางสาวนฤมล ผูกดวง

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางสาวลาวัลย์ ดอกศรีจันทร์

คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์