• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

คู่มือ/แผนฯ

การประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศฯนโยบาย/มาตรการ

แผนบริหารความเสี่ยง

คำสั่ง

รายงานผลดำเนินการ

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์