• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

คู่มือ/แผนฯ

การประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศฯนโยบาย/มาตรการ

คำสั่ง

การประเมินความเสี่ยงประจำปี

รายงานผลดำเนินการ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์