• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

คู่มือ

 

แผนฯ

การประกาศเจตจำนงสุจริต

 

ประกาศฯนโยบาย/มาตรการ

 

คำสั่ง

 

การประเมินความเสี่ยงประจำปี

 

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

 

รายงานผลการดำเนินการ

 

รายงานผลการดำเนินการในระบบ e-PlanNACC

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์