• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คู่มือ

แผนป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศฯนโยบาย/มาตรการ

คำสั่ง

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

รายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์