• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินโครงการในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์