• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

กิจกรรมเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

               รายงานการดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำปี 2565

 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565–เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

    รายงานการดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำปี 2566

 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566–เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

    รายงานการดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำปี 2567

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์