• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์