• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

คู่มือการให้บริการประชาชน

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์