• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประมวลจริยธรรมของอบต.บ้านพลวง

ประมวลจริยธรรมของอบต.บ้านพลวง

 

โครงการ

 

ประกาศ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์