• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานบริหารงานบุคคล

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายผลการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 2561-2563

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์