• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล

ประกาศต่างๆ

นโยบายต่างๆ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากร

      2.การบรรจุและแต่งตั้ง

      3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์