• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานบริหารงานบุคคล

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล

 

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล

 

ประกาศแผนอัตรากำลัง

 

ประกาศต่างๆ

 

นโยบาย

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

-หลัเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคคล

 

-หลักเณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ้านพลวง

-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

-หลัเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคคล

 

-หลักเณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

 

โครงการต่างๆ

 

รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ

 

รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

 

สถิติการร้องเรียนการทุจจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์