• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล

ประกาศต่างๆ

นโยบายต่างๆ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากร

      2.การบรรจุและแต่งตั้ง

      3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563


แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านพลวงปี 2564 – 2566 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2564

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศต่างๆ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

การประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี2564-2566

นโยบายต่างๆ

นโยบายและกลุยทธ์ด้านบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564-2566

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บ้านพลวง

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้ง

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประกาศ

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์