• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานบริหารงานบุคคล

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล

 

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล

 

ประกาศต่างๆ

 

นโยบายต่างๆ

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากร

      2.การบรรจุและแต่งตั้ง

      3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ้านพลวง

      1.การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากร

 

      2.การบรรจุและแต่งตั้ง

 

      3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 

     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

          4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

          4.2 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงาน

 

     5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านพลวง

 

โครงการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

 

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์